Kablovi

Za prenos signala između računara većina današnjih mreža koristi neku vrstu žica ili kablova koji se ponašaju kao mrežni prenosni medijumi. Postoji mnogo različitih tipova kablova koji mogu da se primene u različitim situacijama. Njihov broj je izuzetno veliki: katalog firme Belden, jednog od vodećih proizvođača kablova, obuhvata više od 2200 različitih tipova. Srećom, većina današnjih mreža koristi tri osnovne vrste kablova:

  • koaksijalne kablove
  • kablove sa upredenim paricama (engl. twisted pair), u dva oblika: sa neoklopljenim ili sa oklopljenim paricama
  • optičke kablove

Kabl sa upredenim paricama

U svom najjednostavnijem obliku kabl sa upredenim paricama se sastoji od dve izolovane bakarne žice koje su obmotane jedna oko druge (upredene).

Grupe parica se obično nalaze grupisane u zaštitnom omotaču i zajedno sa njim čine kabl. Ukupan broj parica varira, a njihovim upredanjem se poništava električni šum od susednih parica, ili ostalih izvora, kao što su motori, releji i transformatori.

Postoje dva tipa ovog kabla: kabl sa neoklopljenim (Unshielded Tmsted-Pair, UTP) i oklopljenim (Shielded Tmsted-Pair, STP) paricama.

Kablovi sa upredenim paricama za povezivanje sa računarima koriste RJ-45 konektore. Oni podsećaju na telefonske RJ-11 konektore, ali za razliku od njih malu su veći i imaju 8 provodnika (RJ-11 imaju 4 provodnika).

Neoklopljeni kabl sa upredenim paricama (UTP kabl)

Najpopularnija vrsta UTP kabla je kabl po 10BaseT specifikaciji i oni postaju najraspro­stranjeniji kablovi za lokalne računarske mreže. Maksimalna dužina jednog segmenta kabla je 100 metara.

Tradicionalni UTP kabl se sastoji od dve izolovane bakarne žice. Odgovarajuće specifi­kacije određuju koliko će uvoja biti po jednom metru kabla, a to zavisi od njegove svrhe.

Резултат слика за utp kabl

Postoje razne vrsta UTP kablova. Na osnovu definisanih standarda svi UTP kablovi su razvrstani u 5 kategorija:

  • Kategorija 1 – U ovu kategoriju spada tradicionalni telefonski UTP kabl (obična tele­fonska „parica”) kojim se ne prenose podaci, već samo glas. Većina kablova koji su postavljeni pre 1983. godine spada u ovu kategoriju.
  • Kategorija 2 – U ovu kategoriju spada UTP kabl za prenos do 4 MB podataka u sekun­di. Oni se sastoje od četiri međusobno upredene UTP parice (ukupno 8 provodnika).
  • Kategorija 3 – Ovde spadaju UTP kablovi za prenos do 16 MB podataka u sekundi. Sas­toje se od četiri upletene bakarne parice, od kojih svaka ima tri uvoja po stopi.
  • Kategorija 4 – U ovoj kategoriji se nalaze kablovi koji omogućavaju prenos do 20 MB u sekundi. I oni se sastoje od četiri upletene parice od bakarne žice.
  • Kategorija 5 – U ovu kategoriju spadaju UTP kablovi koji omogućavaju prenos do 100 MB u sekundi. I ova vrsta kabla se sastoji od četiri upletene parice bakarne žice

Potencijalni problem svih vrsta kablova je preslušavanje (engl. crosstalk), mešanje sig­nala jedne linije sa signalima druge linije.

UTP kablovi su posebno osetljivi na ovu pojavu, a jedinu zaštitu pred­stavlja veći broj uvoja po metru kabla.

Oklopljeni kabl sa upredenim paricama (STP kabl)

Ova vrsta kablova ima spoljašnji omotač u obliku bakarne mreže (širm) koji je, u stvari, oklop daleko efikasniji od standardnog spoljašnjeg omotača UTP kablova.

Резултат слика за stp kabl

Između i oko parova žica postoji i omotač od tanke aluminijumske folije. Ovi dodatni slojevi kod STP kablova formiraju svojevrstan oklop koji je u sta­nju da zaštiti podatke koji se prenose od bilo kakvog spoljašnjeg mešanja. Zbog toga STP kablovi omogućavaju veću brzinu prenosa i veće razdaljine od UTP kablova.


Izrada UTP kabla

Da bi ste montiral RJ-45 konektor na UTP kabl potrebna su vam odgovarajuća klešta za krimpovanje.

Резултат слика за RJ45
RJ 45 konektor
Резултат слика за krimp klesta za rj45
Krimp klešta
Резултат слика за mrezni kabl
Napravljen UTP kabl

Bitan je i raspored žica. Od početka je bitno držati se standarda. Kada pogledate kabl treba da znate da li je prav (strait) ili ukršten (cross over). Tu dolazimo i do najčešćeg pitanja i najčešće greške. Da li se mogu dva računara povezati kablom bez upotrebe haba? Mogu, ali kabl nije isti. Za direktno povezivanje dva računara se koristi tzv. Cross-Over kabl, dok se za vezu računara sa habom koristi Strait kabl. Za medjusobnu komunikaciju računara (ili računara sa habom) korišćenjem UTP kablova, ako je brzina komunikacjie do 100Mbs koriste se 4 žice UTP kabla. Medjutim, za ostvarivanje Gigabitne veze, kabl se malo razlikuje jer se koristi svih osam žica. Oba standarda rasporeda žica prikazana su na narednim slikama

Ako treba da se napravi strait kabl, onda je bitno da raspored žica sa obe strane kabla bude jednak (1-1 ili 2-2). Ali, ako se pravi cross-over kabl onda je raspored žica sa jedne strane kabla – konekcija 1, a sa druge strane kabla – konekcija 2.

Za proveru ispravnosti veza koristi se mrežni tester.

Резултат слика за mrezni tester

Kablovi od optičkih vlakana

Kod ove vrste kablova, optička vlakna prenose digitalne signale u obliku modulisanih svetlosnih impulsa.Zbog toga kablovi od optičkih vlakana ne podležu električnim smetnjama i podržavaju izuzetno velike brzine prenosa podataka. Danas se signali prenose brzinom od oko 100 MB u sekundi, a isprobani su i na brzinama od nekoliko GB u sekundi (brzine od 1 GB u sekundi, u poslednje vreme, predstavljaju standard ove vrste kablova). Osim toga, oni mogu da prenose signale (svetlosne impulse) na kilometarske razdaljine.

Optičko vlakno se sastoji od izuzetno tankog staklenog cilindra, koji se naziva jezgro. On je okružen koncentričnim staklenim slojem, koji se naziva presvlaka. Ponekad vlak­na mogu biti napravljena i od plastike. Zbog toga što optičko vlakno prenosi signale samo u jednom pravcu, kabl se uvek sastoji od dva vlakna u odvojenim omotačima – jedno vlakno šalje signale, a drugo ih prima. Svako vlakno je obmotano slojem plastike, a dodata su i vlakna od kevlara što obezbeđuje čvrstinu.

Резултат слика за opticki kabl

Prednosti i nedostaci kablova od optičkih vlakana:

  • Ove kablove treba da koristite kada vam je potreban medijum koji omogućava prenos podataka velikom brzinom, na velike udaljenosti i na vrlo bezbedan način.
  • Njihovi nedostaci su viša cena od drugih vrsta kablova i zahtevanje veće stručnosti prilikom njihovog postavljanja i povezivanja.