Uređaji za povezivanje mreža

Da bi se omogućila komunikacija između većeg broja uređaja, u mrežama se koriste aktivni mrežni uređaji koji na neki način posreduju u komunikaciji. Takvi su modemi (engl. modem), habovi (engl. hub), svičevi (engl. switch), ruteri (engl. router) itd.