Mrežni adapteri

Mrežni adapteri, koji se često skraćeno označavaju i sa NIC (Network Interface Card), imaju ulogu fizičke veze izmedu kablova i računara. Oni se instaliraju u PCI slotove za proširenje svakog računara i servera u mreži a poslednjih godina su veoma često integrisane u matičnu ploču računara. Kada se adapter instalira, u njega se priključuje mrežni kabl i, na taj način, ostvaruje fizička veza izmedu računara i mrežnog kabla.

Резултат слика за NIC

Uloga mrežnih adaptera

Uloga mrežnih adaptera je da:

  • priprema podatke iz računara za slanje kroz mrežu,
  • pošalju podatke drugom računaru,
  • kontrolišu protok podataka iz računara u sistem kablova,
  • primaju podatke iz kablova i prevode ih u oblik koji procesor (CPU) može da koristi.

Pripremanje podataka

Pre nego što se podaci pošalju kroz mrežu, neophodno je da ih adapter, iz oblika koji razumeju računari, prevedu u oblik koji može da se kreće kroz kablove.

Podaci se kroz računar kreću putanjama koje se zovu sabirnice (engl. bus). Sabirnicu, u stvari, čini nekoliko provodnika koji su postavljeni jedan uz drugi. Zbog toga što postoji više paralelnih putanja (provodnika), podaci, odnosno naponski impulsi koji ih predstavljaju, mogu da se „kreću” istovremeno, paralelno u grupama (umesto linijski, jedan za drugim). Sabirnice su ranije bile 8-bitne i 16-bitne a kod današnjih računara su 32-bitne, odnosno kroz njih mogu istovremeno da prođu 8, 16 odnosno 32 bita podataka. Kada se kaže da podaci putuju paralelno, misli se da 32 bita putuje jedan pored drugog. Ovu 32-bitnu sabirnicu možete da zamislite kao auto-put sa 32 trake i 32 automobila koji putuju paralelno jedan pored drugog.

Medutim, kroz mrežni kabl podaci moraju da se kreću u jednom toku (jednoj koloni). Kada se podaci kreću kroz mrežne kablove, kaže se da je to serijski prenos (engl. serial transmission) zato što bitovi idu jedan za drugim. Drugim rečima, to je put sa samo jednom trakom, gde se podaci kreću uvek u jednom pravcu. Računar ili prima podatke, ili ih šalje, ali nikad ne obavlja obe radnje istovremeno. Uloga mrežnih adaptera je da restrukturišu paralelno grupisane podatke i grupišu ih u jednu „kolonu” kako bi podaci mogli da se kreću kroz mrežne kablove. Dalja komunikacija se postiže prevodom računarskih digitalnih signala u električne ili svetlosne signale koji mogu da se kreću kroz kablove. Komponenta koja obavlja ovaj posao naziva se primopredajnik (engl. transceiver – transmitter/receiver).

Резултат слика за NIC transceiver - transmitter/receiver

Zbog toga što se podaci, često, kroz sabirnicu ili kabl kreću većom brzinom od one koju adapter može da prihvati, podaci se šalju u bafer – rezervisani deo RAM-a adaptera koji služi za privremeni prihvat podataka. Ovde se ti podaci čuvaju privremeno tokom prenosa i prijema podataka.

Mrežna adresa

Pored toga što transformiše podatke na navedeni način, mrežni adapter treba i da ostatku mreže navede svoju lokaciju ili adresu, da bi se na taj način razlikovao od ostalih adaptera u mreži.

Komitet institute IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), dodeljuje jedinstvene blokove adresa svakom proizvođaču adaptera. Proizvođači, dalje, trajno ugraduju te adrese u čipove postupkom koji se zove utiskivanje adresa nagorevanjem. Na taj način, svaka mrežna kartica, a to znači i svaki računar, ima jedinstvenu adresu u mreži.

Te adrese se nazivaju MAC adrese (engl. Media Access Control) i mogu se smatrati nepromenljivim (mada postoje načini da se izmene na silu). One se reprezentuju pomoću 48 bita, a obično se zapisuju u obliku 6 dvocifrenih heksadekadnih brojeva (npr. 2c:d4:44:a8:be:3b).


Mrežni adapteri za bežične mreže

U nekim sredinama primena kablova nije moguća. U tom slučaju računari se međusobno povezuju bežičnim putem i tada se u računarima instaliraju adapteri za bežične mreže. Oni svojim upravljačkim programima podržavaju glavne mrežne operativne sisteme.

Adapteri za bežične mreže imaju:

  • sobnu difuznu antenu i antenski kabl,
  • mrežni softver koji omogućava rad sa konkretnom mrežom,
  • dijagnostički softver za otkrivanje i otklanjanje problema.

Ovi adapteri se mogu koristiti u potpuno bežičnim LAN-ovima, ili, mogu biti deo bežične stanice u mrežnom LAN-u.

Najčešće se koriste za komunikaciju sa komponentom koja se zove bežični koncentrator, koja ima ulogu sličnu primopredajniku – šalje i prima signale.

Резултат слика за NIC wifi

Mrežni adapteri za optičke mreže

Fraza „optički kabl do stonog računara” (ranije je bio rezervisan samo za servere i sl.) postala je uobičajena u računarskoj industriji. Povećanje brzine prenosa radi zadovoljavanja aplikacija koje traže veliku propusnu moć, posebno multimedijalnih koje su danas uobičajene na intranetu, dovelo je do potrebe direktnog povezivanja računara sa brzim mrežama sa optičkim kablovima. Ovi adapteri polako postaju pristupačni svojom cenom, a smatra se da će u budućnosti predstavljati standard.

Резултат слика за NIC optical